ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

ocmcm logo प्रदेश सरकार
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

कार्यक्षेत्र

क्र.स

कार्यजिम्मेवारी

 

1.   

युवासम्बन्धी प्रदेश नीति, कानून तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन

 

2.   

खेलकुद सम्बन्धी प्रदेश नीति, कानून तथा मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन, खेलकुद तथा खेलकुद पूर्वाधारको विकास र प्रवर्द्धन

 

3.   

खेलकुद प्रशासन र संघसंस्थाको समन्वय र नियमन

 

4.   

प्रदेश खेलकुद परिषद सम्बन्धी 

 

5.   

जिल्ला खेलकुद परिषद सम्बन्धी 

 

6.   

युवा र खेलकुद सम्बन्धी अन्य गतिविधि

 

9.  वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय

सम्पर्क

प्रदेश सरकार

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल