ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय

ocmcm logo प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

कार्यक्षेत्र

क्र.स

कार्यजिम्मेवारी

1.   

प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा र निर्माण, स्तरोन्नति, मर्मत सम्भार, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सडक प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, यातायात सुरक्षा कार्यान्वयन र नियमन

2.   

रज्जुमार्ग, जलमार्ग लगायतका वैकल्पिक यातायात प्रविधिको प्रवर्द्धन, सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजना कार्यान्वयन, सञ्‍चालन र व्यवस्थापन

3.   

सडक, निर्माण, मर्मत तथा संभार

4.   

शहरी विकास

5.   

जनता आबास

6.   

झोलुङ्गेपूल

7.   

प्रदेशस्तरको यातायात सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, अध्ययन अनुसन्धान र नियमन

8.   

प्रदेशभित्रको सवारी दर्ता र नवीकरण, चालक अनुमति पत्र र नवीकरण

9.   

प्रदेशभित्र सार्वजनिक यातायातको रुट अनुमति, मापदण्ड, गुणस्तर र भाडा दर निर्धारण र अनुगमन तथा नियमन

10.   

वातावरणमैत्री, अपाङ्गतामैत्री र लैङ्गिकमैत्री यातायात प्रणालीको प्रवर्द्धन

11.   

प्रदेश तहमा यातायात सुरक्षा र सवारी प्रदुषण नियन्त्रण सम्बन्धी योजना निर्माण र कार्यान्वयन

12.   

प्रदेशस्तरका सरकारी कार्यालयहरुको भौतिक व्यवस्थापन र निर्माण सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

13.   

प्रदेशभित्रको सहरी विकास योजना तर्जुमा, सहरी पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन, मर्मत संभार र आवास तथा भवन सम्बन्धी योजनाहरुको कार्यान्वयन र मार्ग निर्देशन

14.   

प्रदेशभित्र उपयुक्त भवन निर्माण प्रविधिको प्रवर्द्धन

15.   

प्रदेशस्तरमा राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयन र नियमन

16.   

प्रदेशको राजधानी र प्रादेशिक सहरको विकास, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, संयोजन र पूर्वाधार निर्माण, प्रदेश सरकारका पदाधिकारी र प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख र सदस्यको आवास सम्बन्धी व्यवस्था

17.   

सुरक्षित बसोवास र जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन

सम्पर्क

प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

ईमेल: info@mopid.gandaki.gov.np

वेबसाईट : http://mopid.gandaki.gov.np

माननीय मन्त्री

कुमार खड्का

भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय