ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

भूमि व्यवस्था,कृषि, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय

ocmcm logo प्रदेश सरकार
भूमि व्यवस्था,कृषि, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

कार्यक्षेत्र

क्र.स

कार्यजिम्मेवारी

 

1.  

कृषि, कृषि उत्पादन, पशु विकास तथा खाद्य पोषण, खाद्य पोषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

 

2.  

कृषि तथा पशुपन्छीजन्य रोग, किरा एवं महामारी नियन्त्रण

3.  

कृषि औद्योगिकीकरण र पशुपन्छी उद्योग व्यवसायको विकास तथा प्रवर्द्धन

4.  

कृषि तथा पशु यान्त्रिकरण र उन्नत औजार विकास तथा विस्तार

5.  

कृषि तथा पशुरोग निदान, प्रयोगशाला व्यवस्थापन र नियमन

6.  

कृषिउपज, कृषिजन्य वस्तु , पशुपन्छी, पशुपन्छीजन्य पदार्थ र पशु उत्पादन सामाग्री तथा बिउबिजन तथा नश्ल सम्बन्धी सेवा र प्रविधको गुणस्तर निर्धारण, सम्बद्धता निर्धारण, स्तरीयकरण, प्रमाणीकरण र नियमन

7.  

प्रादेशिक खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य गुणस्तर

8.  

कृषि तथा पशुपन्छी एवं खाद्य प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, विशेषज्ञ सेवा, तथ्याङ्क प्रणालीको विकास

9.  

कृषि मल, बिऊ र विषादी आपूर्ति व्यवस्था र नियमन

10.  

कृषि र पशु प्रसार, कृषक तालीम तथा क्षमता विकास र सशक्तीकरण

11.  

कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन

12.  

कृषि तथा पशुपन्छी बीमा सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन

13.  

कृषि बजार, पूर्वाधार र कूषिफार्म केन्द्रहरुको विकास, विस्तार तथा सञ्चालन

14.  

राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड बमोजिम पाराभेटको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र नियमन

15.  

सामुहिक खेती, सहकारी खेती तथा कृषि करार खेतीको कार्यान्वयन र प्रवर्द्धन

16.  

चरन तथा खर्क सम्बन्धी प्रदेश नीति तथा कानून तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

17.  

कृषिजन्य र पशुपन्छीजन्य औषधी, बिषादी र सूक्ष्म पोषणत्तवयुक्त वस्तुको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रदेश नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा उत्पादन, उपयोग र बिक्री वितरणको अनुमति र नियमन

18.  

भूमि व्यवस्थापन, भूमि प्रशासन र जग्गा नापजाँच, भूमिसुधार, भू-उपयोग र वर्गीकरण तथा चक्लाबन्दी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा कार्यान्वयन र नियमन

19.  

निजी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको प्रादेशिक अभिलेख व्यवस्थापन

20.  

जग्गादर्ता, रजिष्ट्रेशन, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, दाखिला खारेज, स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन

21.  

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने नक्सा, भौगोलिक सूचना र अभिलेख तथा प्रदेशभित्रको नापनक्सा र अभिलेखको व्यवस्थापन

22.  

नापनक्साका नियन्त्रण विन्दुहरुको सञ्जाल स्थापना

23.  

क्रमबद्ध कित्ता नापी र भूमि लगत सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यान्वयन

24.  

भूमिहिन सुकुम्बासी, दलित, मुक्त कमैया, हलिया आदि वर्गको बसोवास, जीविकोपार्जन र पुनःस्थापना सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

25.  

सरकारी जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

26.  

सुरक्षित बसोबास र जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन

27.  

गुठी तथा गुठी जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा गुठी तथा गुठी जग्गाको संरक्षण,अभिलेख व्यवस्थापन र संघीय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय

28.  

गरीबी निवारण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड एवं योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण, सूचना संकलन गरिब घरपरिवार पहिचान सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण

29.  

सहकारी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा र कार्यान्वयन, सञ्चालन अनुमति, नियमन, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान

30.  

सहकारी बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी प्रादेशिक मापदण्ड निर्धारण र नियमन

31.  

सहकारी सम्बन्धमा संघीय, अन्तरप्रादेशिक र स्थानीय तहका संघ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य

32.  

सहकारी क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धन, क्षमता अभिबृद्धि र परिचालन

33.  

गरीबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यन्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

34.  

गरीबी निवारण सम्बन्धी अन्तर मन्त्रालय तथा अन्तर निकाय समन्वय

सम्पर्क

प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था,कृषि, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

वेबसाईट : http://molmac.gandaki.gov.np

माननीय मन्त्री

चन्द्र बहादुर बुढा

भूमि व्यवस्था,कृषि, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय