ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

अर्थ मन्त्रालय

ocmcm logo प्रदेश सरकार
अर्थ मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

कार्यक्षेत्र

क्र.स

कार्यजिम्मेवारी

1.   

प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

2.   

प्रदेशस्तरको आर्थिक स्रोतको बाँडफाँड, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन

3.   

प्रदेशस्तरको वित्त सन्तुलन सम्बन्धी नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

4.   

संघको स्वीकृतिमा वैदेशिक सहयोग, वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्ती, उपयोग, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन

5.   

प्रदेश स्थित सरकारी सम्पत्तिको एकीकृत विवरण र सरकारी वाँकी रकमको लगत तथा असुल उपर

6.   

प्रदेश राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा, कार्यान्यन र नियमन

7.   

संघीय नीति अनुरुप सहवित्तीयकरण

8.   

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी नीति तथा कानूनको निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन

9.   

प्रदेश विनियोजन ‌ऐन तथा प्रदेशको बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन र आर्थिक अनुशासन

10.  

प्रदेश संचित कोषको सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन र प्रदेश लेखा नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन

11.  

प्रदेश पूरक अनुमान तथा पेश्की खर्च, प्रदेशको उधारो खर्च र प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धी

12.  

प्रदेश सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा स्थानीय तह अनुदान

13.  

प्रदेश सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यवस्थापन

14.  

प्रदेशको विनियोजन, राजस्व, धरौटी, कार्यसञ्‍चालन कोष र अन्य सरकारी कोष तथा सम्पत्तिको एकीकृत विवरण र आन्तरिक लेखा परीक्षण

15.  

घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्‍जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क, दस्तुर र  दण्ड जरिवाना संकलन,बाँडफाँड र उपयोग सम्बन्धी नीति तथा कानून तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

16.  

संङ्घीय कानून अनुसार प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र शुल्क संकलन, नियमन र हस्तान्तरण

17.  

प्रदेशको कर प्रणालीको राजश्‍व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

18.  

संघसँगको अन्तरसरकारी वित्तीय सम्पर्क, सम्बन्ध र सहकार्य

19.  

बीमा र बीमा व्यवसायको सञ्‍चालन, व्यवस्थापन, प्रवर्द्धन तथा विस्तार र नियमन

20.  

प्रदेशस्तरका सार्वजनिक संस्थान, वित्तीय संस्था, समिति, प्रतिष्ठान तथा कम्पनी आदिको सञ्‍चालन, व्यवस्थापन, सुधार र नियमन

21.  

आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको साझेदारी एवं समन्वय र सहकार्य सम्बन्धी नीति, मापदण्ड र सो सम्बन्धी अन्य कार्य

22.  

दिगो विकास लक्ष्य अनुसार बजेट कोडिङ्ग, लैङ्गिक बजेट कोडिङ्ग र जलवायु बजेट कोडिङ्ग

 

सम्पर्क

प्रदेश सरकार

अर्थ मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

ईमेल: info@moeap.gandaki.gov.np, moeap.gandaki@gmail.com

वेबसाईट : http://moeap.gandaki.gov.np/ne/

माननीय मन्त्री

रामजी वराल

अर्थ मन्त्रालय