गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

ocmcm logo
प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय