ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय

ocmcm logo प्रदेश सरकार
शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

कार्यक्षेत्र

क्र.स

कार्यजिम्मेवारी

1.   

प्रदेशस्तरको विश्वबिद्यालय तथा उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीति,कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

2.   

शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण, अनुमति तथा नियमन

3.   

प्रदेशस्तरमा पुस्तकालय, संग्रहालय, अभिलेखालय सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

4.   

प्रादेशिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालीम र छात्रवृत्ति सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन तथा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री निर्माण, उत्पादन र वितरण

5.   

प्रदेशस्तरको मानव संसाधनको आवश्यकता प्रक्षेपण तथा शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन

6.   

प्रदेशस्तरमा विद्यालय तहको शिक्षकको सेवा शर्त, योग्यता, क्षमता विकास र शिक्षक व्यवस्थापनको मापदण्ड निर्धारण र नियमन

7.   

माध्यमिक तहको परीक्षा व्यवस्थापन

8.   

प्रदेश स्तरमा प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन

9.   

महिला हक सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

10.   

लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचविखन तथा ‍ओसारपसार सम्बन्धी नीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन, निरोधात्मक र संरक्षणात्मक उपाय र पुनस्थापना

11.   

महिला सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी अध्ययन,अनुसन्धान

12.   

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तथा परीक्षण

13.   

वालवालिकाको हकहित संरक्षण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, अध्ययन, अनुसन्धान, बालमैत्री शासकीय प्रवन्ध र सेवा प्रवाह, बाल उद्धार कोष व्यवस्थापन र बाल सुधार तथा पुनस्थपना

14.   

प्रदेशस्तरमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्त, बाल बालिका र महिला सम्बन्धी कार्यहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

15.   

समाजकल्याण र संघसंस्था सम्बन्धी कार्यहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

16.   

लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, गरिब, ज्येष्ठ नागरिक लक्षित आवास सम्बन्धी नीति,मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन

17.   

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्डको निर्माण तथा कार्यान्वयन, कोष व्यवस्थापन, नियमन, राष्ट्रिय र प्रादेशिक निकाय तथा संघ संस्थासँग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य

18.   

प्रदेशभित्र रोजगारी प्रवर्द्धन सम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तथा मापदण्ड तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र स्थानीयतह सँग समन्वय

19.   

विश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पुरातात्विक महत्वका स्थल सम्बन्धी

20.   

भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला, र धर्मको संरक्षण र प्रयोग सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

21.   

ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक एवं कला र वास्तु कलात्मक दृष्टिकोणले महत्व बोकेका प्रादेशिकस्तरका दरबारहरुको संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनुसन्धान तथा व्यवस्थापन

22.   

प्रादेशिकस्तरमा संग्रहालयको स्थापना, सञ्चालन एवं व्यवस्थापन

23.   

प्रदेशस्तरका पुरातात्विक महत्वका स्थल, ऐतिहसिक र धार्मिक साँस्कृतिक सम्पदा,प्राचिन स्मारक, संग्रहालय, सांस्कृतिक धरोहर सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड  तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन एवं संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा पुननिर्माण

24.   

धर्म परम्परा र गुठी अन्तर्गत चलि आएका विभिन्न जात्रा, पर्वहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापन

25.   

रोजगार प्रवर्द्धन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

26.   

श्रमिक एवं श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा तथा ट्रेड युनियन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन

27.   

श्रमशक्ति, श्रम बजार सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र श्रमशक्ति योजना

28.   

औद्योगिक विवाद समाधान, श्रम सम्बन्धमा सुधार र न्यायिक निरुपण

29.   

कार्यस्थल सुरक्षा, कारखाना निरिक्षण तथा नियमन

30.   

प्रदेशस्तरमा विज्ञान प्रविधिको विकास तथा विस्तार,सो सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन, सर्वेक्षण र जनशक्ति विकास र उपयोग

31.   

वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार,उन्नयन र विकास

32.   

प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, विज्ञान संग्रहालय र प्लानेटोरियमको स्थापना,सञ्चालन र व्यवस्थापन

सम्पर्क

प्रदेश सरकार

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

ईमेल: info@mosd.gandaki.gov.np

वेबसाईट : http://mosd.gandaki.gov.np

माननीय मन्त्री

मेखलाल श्रेष्ठ

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय