ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण निर्देशिका, २०७७