ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश,२०७९