ocmcm logo

प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

सचिवहरू

सचिवहरू

गणेश प्रसाद पाण्डेय

सचिव, रा.प.प्रथम
बैठक तथा प्रशासन महाशाखा

थप जानकारी

दल बहादुर अधिकारी

सचिव, रा.प.प्रथम
कानून तथा संवैधानिक मामिला

थप जानकारी