रा.यो.आ. को प्रदेश स्तरीय परामर्श बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धी दोश्रो पत्र