१५ औं योजनाको आधारपत्रको बारेमा राय संकलन गर्ने सम्बन्धी पत्र