दोश्रो गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को वैठकमा विज्ञहरूको प्रस्तुतिको अभिलेख