मोटरसाइकल खरिदको शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना