यस प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल स्वास्थ्य सेवा रेडियोग्राफी समूह पाँचौ छैठौँ तहका कर्मचारीहरुको पदस्थापना विवरण

यस प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल स्वास्थ्य सेवा रेडियोग्राफी समूह पाँचौ छैठौँ तहका कर्मचारीहरुको पदस्थापना विवरण

Date: Sep 12, 2019यस प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल स्वास्थ्य सेवा  रेडियोग्राफी समूह पाँचौ छैठौँ तहका कर्मचारीहरुको पदस्थापना विवरण

Download: यस प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल स्वास्थ्य सेवा रेडियोग्राफी समूह पाँचौ छैठौँ तहका कर्मचारीहरुको पदस्थापना विवरण