यस प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल कृषि सेवाका चौथो, पाँचौ र छैटौँ तहका कर्मचारीहरुको पदस्थापना विवरण

यस प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल कृषि सेवाका चौथो, पाँचौ र छैटौँ तहका कर्मचारीहरुको पदस्थापना विवरण

Date: Aug 27, 2019यस प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल कृषि सेवाका चौथो, पाँचौ र छैटौँ तहका कर्मचारीहरुको पदस्थापना विवरण

Download: यस प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल कृषि सेवाका चौथो, पाँचौ र छैटौँ तहका कर्मचारीहरुको पदस्थापना विवरण