गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद् सहजीकरण समिति गठन भएको सम्बन्धमा