गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को दोश्रो बैठकका निर्णयहरू