उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

ocmcm logo प्रदेश सरकार
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

कार्यक्षेत्र

सि.नं.

कार्य जिम्मेवारीहरू

व्यापार/बाणिज्य र बजार प्रतिष्पर्धा सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड तथा योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन एवम् नियमन र सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ नियन्त्रण

प्रादेशिक व्यापार सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण, प्रवर्द्धन, सहजीकरण, बजार अनुगमन, समन्वय, तथ्याङ्क प्रणाली, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, अध्ययन तथा अनुसन्धान र नियमन

ढुवानी/परिवहन प्रणाली तथा कार्गो व्यवस्थापन

नेपाल सरकारको सहमतिमा आर्थिक तथा औद्योगिक विषयका करारजन्य सम्झौता

व्यापारिक फर्महरुको दर्ता¸ नवीकरण, खारेजी र नियमन

खानी तथा खनीज पदार्थको अन्वेषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र नियमन एवम् पूर्वाधार विकास, अनुसन्धान, सर्वेक्षण, लगत संकलन, अभिलेखाङ्कन, अन्वेषण, उत्खनन, प्रादेशिक प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन र संघसंग समन्वय

भौगर्भिक अध्ययन तथा अनुसन्धान र नक्सा सम्बन्धी

प्रदेशका कलकारखाना र औद्योगिकीकरण सम्वन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

उद्योग दर्ता, अनुमति, नवीकरण एवम् खारेजी र औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक व्यवसायको प्रवर्धन र नियमन

१०

प्रदेशस्तरको उद्योग क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकास सम्वन्धी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र विस्तार

११

औद्योगिक वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन

१२

सार्वजनिक सेवा, अत्यावश्यक सेवा र वस्तु आपूर्ति सम्वन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

१३

उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, उपभोक्ता जागरण कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन

१४

मूल्य र कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण एवं नियमन

१५

संघीय मापदण्ड अनुसार स्ट्याण्डर्ड वर्गीकरण, गुणस्तर परीक्षण र नियमन

१६

उपभोक्ता अदालत गठन र सञ्चालन

१७

अत्यावश्यक वस्तुहरुको प्रादेशिक माग र आपूर्ति सम्वन्धी सूचना संकलन, विश्लेषण, प्रक्षेपण र आपूर्ति व्यवस्था, मौज्दातको व्यबस्था र आपूर्तिमा अन्तरप्रादेशिक र स्थानीय तहबीच समन्वय

१८

लक्षित क्षेत्र र वर्गका लागि वस्तु र सेवामा प्रादेशिक अनुदान र नियमन

१९

करार, साझेदारी र एजेन्सी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन

२०

संघसँगको समन्वयमा कम्पनी स्थापना सम्बन्धी नीति तथा कानून तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नियमन र कम्पनी प्रशासन

२१

दामासाहिमा परेका उद्योग, व्यवसायिक कम्पनी तथा फर्म व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति कानून, मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

२२

प्रदेशस्तरमा हानिकारक पदार्थहरुको नियमन तथा व्यवस्थापन

२३

प्रदेशस्तरमा इन्धनको गुणस्तर अनुगमन

२४

संघीय कानुन बमोजिम क्यासिनो तथा चिठ्ठा दर्ता, अनुमति र नियमन सम्बन्धी

२५

प्रदेशभित्रका उद्योगहरु र साना, मझौला, घरेलु तथा लघु उद्योगहरु स्थापना र प्रवर्द्धन सम्बन्धमा नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

२६

औद्योगिक तथा व्यापार प्रदर्शनीको आयोजना तथा व्यवस्थापन

२७

उद्योगमा श्रममूलक प्रविधि र स्वदेशी श्रमिकको उपयोग

२८

स्वरोजगारका लागि उद्यमशीलता विकास, प्रशिक्षण, सहुलियत कर्जा र व्यवसाय प्रवर्द्धन सहायता

२९

प्रादेशिक पर्यटन विकासको नीति, कानून, मापदण्ड र योजना निर्माण, पुर्वाधार विकास, प्रवर्द्धन र नियमन

३०

पर्यटक प्रहरी व्यवस्थापन

३१

पर्यटकीय होटल, रिसोर्ट, लज, ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी, गाईड, र्याफ्टिङ्ग आदिको दर्ता, अनुमति, नवीकरण र नियमन

३२

प्रदेशस्तरमा वन क्षेत्रको नीति, कानुन, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

३३

वन्यजन्तु र वन पैदावार ओसारपसार सम्वन्धी नियमन र अपराध नियन्त्रण

३४

वन, वनस्पति, वन्यजन्तु र जैविक विविधता सम्बन्धी प्रादेशिक सङ्ग्रहालय व्यवस्थापन

३५

प्रदेशस्तरमा संरक्षण क्षेत्र र चरन क्षेत्रको व्यवस्थापन

३६

जैविक विविधता पार्क, हात्तीसार तथा चिडियाखानाको व्यवस्थापन

३७

जडिबुटी खेती प्रविधि प्रर्वद्धन, विस्तार तथा बजारीकरण सम्बन्धी नीति तथा कानून तर्जुमा, तथा कार्यान्वयन र नियमन, अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्यांक संकलन

३८

वन तथा वातावरण सम्बन्धी बिषयमा प्राविधिक सूचना तथा सेवा प्रबाह

३९

वन अतिक्रमण तथा वन डढेलो नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्वन्धी नीति, समन्वय र सहयोग

४०

प्रदेशस्तरका वनस्पति उद्यान तथा हर्वेरीयमहरुको व्यवस्थापन र वनस्पति पहिचान तथा अभिलेखीकरण सम्वन्धी नीति र व्यवस्थापन

४१

प्रदेशस्तरमा जैविक विविधताको अध्ययन, अनुसन्धान, व्यवस्थपन, नियमन, संरक्षण एवम् लाभांश बाँडफाँड

४२

प्रदेशस्तरमा जलाधार संरक्षण तथा जलउपयोग नीति, प्रविधि विकास, व्यवस्थापन

४३

प्रदेशभित्र  भूस्खलन नियन्त्रण

४४

प्रदेशस्तरमा वातावरणीय संरक्षण तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रविधि विकास र व्यवस्थापन

४५

प्रदेशस्तरमा वातावरण सम्वन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

४६

प्रदेशस्तरमा वातावरणीय सूचना प्रणालीको स्थापना

४७

प्रदेशस्तरमा वातावरणीय जोखिमका लागि तयारी तथा उद्धार

४८

प्रदेशस्तरमा वातावरणीय प्रयोगशालाको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन

४९

प्रदेशस्तरमा ठोस, वायु, तरल, जल, ध्वनि तथा बिद्युतीय लगायत प्रदुषणको मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियन्त्रण

५०

प्रदेशस्तरमा न्यून कार्वनमुखी तथा वातावरणमैत्री विकास प्रक्रिया र हरित क्षेत्र प्रवर्द्धन

५१

प्रदेशस्तरमा वातावरणीय संरक्षण क्षेत्र तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्द्धन

५२

प्रदेशभित्र वातावरणीय क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान, क्षमता अभिबृद्धि, वातावरणीय सुशासन तथा परीक्षण

५३

भूपरिधि क्षेत्र तथा वन क्षेत्रको पहिचान, बर्गीकरण, संरक्षण र व्यवस्थापन

५४

संरक्षण क्षेत्र पहिचान र व्यवस्थापकीय पद्धति निर्धारण

५५

अन्तरप्रदेशीय नदी उकास तथा सडक किनार वृक्षारोपण व्यवस्थापन

५६

वृक्षारोपणको लागि दिगो तथा गुणस्तरीय बीउ उत्पादन, बीउबगैँचा स्थापना र व्यवस्थापन

५७

प्रदेशभित्र वृक्षारोपण तथा सम्भार सम्वन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

५८

प्रदेशभित्र जडिबुटि तथा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्धी व्यवस्थापन

५९

वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गी सम्वन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

६०

प्रदेशस्तरमा विज्ञान प्रविधिको विकास तथा विस्तार, सो सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन र सर्वेक्षण र जनशक्ति विकास र उपयोग

६१

वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एंव विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकास

६२

विज्ञान संग्रहालय र प्लानेटोरियमको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन

सम्पर्क

प्रदेश सरकार

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

फोन: ०६१-४६७६५४, ४६७६६९, ४६७६७०

ईमेल: moitfe4@gmail.com

वेबसाईट : http://moitfe.gandaki.gov.np

माननीय मन्त्री

विकास लम्साल

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

१. व्यक्तिगत विवरण

नाम, थरः

विकास लम्साल

जन्म मितिः

वि.स. २०२६ साल जेष्ठ ३ गते ()

स्थायी ठेगानाः

फलेवास नगरपालिका – ५, खानिगाँउ, पर्वत, प्रदेश नं. ४, नेपाल

सम्पर्क ठेगानाः

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका – १७,  राष्ट्रबैँक चोक,  प्रदेश नं ४

बुवाः

स्वः यज्ञ प्रसाद लम्साल

आमाः

गौमती देवी लम्साल

वैवाहिक स्थितीः

विवाहित (एक छोरा र एक छोरी)

श्रीमतीः

मञ्जु अधिकारी

सम्पर्क नं

+९७७–६१–४२०४४३ (मन्त्रालय),  र   +९७७–९८५७६३००६१ (मोबाइल)

ईमेलः

 

सामाजिक सञ्जालः

 

२. शैक्षिक योग्यता

सि.न.

योग्यता

बोर्ड/विश्वविद्यालय

विद्यालय/क्याम्पस

स्नातकोत्तर (व्यवस्थापन)

त्रिभुवन विश्वविद्यालय

त्रि.वि. केन्द्रिय क्याम्पस, किर्तिपुर

स्नातक (व्यवस्थापन)

त्रिभुवन विश्वविद्यालय

पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरा

प्रमाणपत्र तह (व्यवस्थापन)

त्रिभुवन विश्वविद्यालय

पर्वत बहुमुखी क्याम्पस, फलेवास

एस.एल.सी.

एस.एल.सी. बोर्ड अफ नेपाल

श्री भवानी विद्यापिठ मा.वि., फलेवास

३. सीप/दक्षता

· भाषाः नेपाली,  अङ्ग्रेजी र हिन्दी

· कम्प्युटर,  इमेल,  इन्टरनेट

४. राजनीतिक जिवन

· २०४० मा श्री भवानी विद्यापीठ मा.वि. अखिलको सदस्य

· २०४४ मा पर्वत बहुमुखी क्याम्पस प्रारम्भिक कमिटि सदस्य

· २०४७ मा युवा संघको जिल्ला कोषाध्यक्ष

· २०४७ मा नेकपा माले खानिगाँउ गाँउ कमिटी सचिव

· २०४८ मा पृथ्वी नारायण क्याम्पसको नेकपा एमाले शाखा कमिटी सदस्य

· २०४९ मा पृथ्वी नारायण क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सदस्य

· २०५३ मा नेकपा एमाले पर्वत जिल्ला कमिटी सदस्य

· २०५४ मा खानिगाँउ गा.वि.स.को र्निविरोध अध्यक्ष

· २०५४ को छैठौँ महाधिवेशनदेखि नवौँ महाधिवेशनसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधि

· २०५७ मा नेकपा एमाले क्षेत्रिय कमिटी संयोजक

· २०५८ मा एमाले जिल्ला कार्यालय सचिव

· २०५९ मा नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी उप–सचिव

· २०६३ मा नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सचिव

· २०६६ मा नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी अध्यक्ष

· २०७० मा संविधानसभा सदस्य (पर्वत क्षेत्र नं. २)

· २०७१ मा सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य

· २०७२ देखि हालसम्म प्रदेश कमिटी सदस्य

· २०७४ मा प्रदेश सभा सदस्य (पर्वत क्षेत्र नं. २)

· २०७४ मा प्रदेश नं ४ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री

५. आन्दोलन, संर्घष र जेल जिवन

· २०४३ सालमा विद्यालयको शैक्षिक शुल्क वृद्धिको आन्दोलनमा ३५ दिन प्रहरी हिरासत

· २०४३ मा अञ्चलाधीश कार्यालयमा २ बर्ष राजकाज सम्वन्धि मुद्धा

· २०४९ मा स्थानिय चुनावमा २२ दिन प्रहरी हिरासत

· २०५८ मा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शाही शासनमा ३ महिना हिरासत

· २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका

· विभिन्न संघर्षमा विपक्षी समूहको सांघातिक आक्रमणबाट गम्भिर घाईते ।

६. राजकिय मामिला सहभागिता

· सदस्य – सार्वजनिक लेखा समिति

· संयोजक – सिंहदरवार पुननिर्माण छानविन उपसमिति

· संयोजक – जलविद्युत डलरमा पि.पि.ए. सम्वन्धि अध्ययन उपसमिति

७. तालिम/गोष्ठी/सेमिनार

· २०७२ – सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्रतिनिधित्व गर्दै फिनल्याण्ड संसदमा लेखा सम्वन्धि सेमिनारमा सहभागी

· २०७३ – फिलिपिन्सको पिस फेडरेसनमा सहभागी

· २०७४ – कतारमा वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेका नेपालीको अवस्था बुझ्न संसदको तर्फबाट प्रतिनिधित्व

८. सामाजिक संलग्नता

· सदस्यः मोती सामुदायिक पुस्तकालय,  पर्वत

· सञ्चालक समिति सदस्यः मोती सामुदायिक पुस्तकालय,  पर्वत

· सदस्यः विद्यालय व्यवस्थापन समिति, श्री भवानी विद्यापीठ मा.वि.,  पर्वत

· सदस्यः व्यवस्थापन समिति, पर्वत बहुमुखी क्याम्पस,  पर्वत

· अध्यक्षः जिल्ला खेलकूद समिति पर्वत

· अध्यक्षः पर्वत सिँचाई संघ

९. वैदेशिक भ्रमण

· भारत, चिन, थाईल्याण्ड, टर्की, फिनल्याण्ड, स्वीडेन, नेदरल्याण्ड्स, बेल्जियम, फ्रान्स, बेलारुस, रुस, कतार र फिलिपिन्स

१०. अभिरुची

· खेलकुदः फुटबल, भलिबल, ब्याडमिन्टन, बास्केटबल, टेबलटेनिस, दौड र पौडी

· नयाँ नयाँ ठाँउको भ्रमण

· विकास,  समृद्धी, परिर्वतन र सामाजिक न्याय सहितको समाज रुपान्तरण