प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी पहिलो संशोधन

प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी पहिलो संशोधन

Date: Mar 11, 2019प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७५

Download: प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी पहिलो संशोधन